Хөдөлмөр эрхлэлт /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=330 RSS feed for public list Хөдөлмөр эрхлэлт Аж ахуй эрхлэлт ба удирдах арга барил by Норжванчиг Б. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3880 БНМАУ-ын хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, шилжих хөдөлгөөний асуудал by Мягмар Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6267 Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх ОУХБ-аас гаргасан баримт бичгийн эмхтгэл by Батцэцэг Ш. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23897 Зах зээлийн үеийн хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал by Батчимэг Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26012 Макро эдийн засаг by Гэрэлмаа Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10777 МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙ : ТУСГАЙ АНГИ by Баасан Лэгцэгийн /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12633 Монгол улсын хөдөлмөрийн эрх зүй/тайлбар,схем/ by Баасан Л. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12634 Монгол Улсын хуулиуд №9 /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12668 Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн судалгаа: 1989-1998 by Цэрэнчимэд Ц. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12711 Монголын улсын хөдөлмөрийн эрх зүй. Тусгай анги by Баасан Л. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12632 Монголын улсын хөдөлмөрийн эрх зүй. Тусгай анги by Баасан Л. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13598 Монголын хөдөө орон нутагт хөдөлмөр эрхлэх бололцоог нэмэгдүүлэх нь. by Моррис Э. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13731 Монголын хүний хөгжлийн илтгэл 2007: Хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурал /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13785 Өрх, иргэдийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлж буй өнөөгийн аргачлалыг судлах, хөгжлийн ижил төстэй зарим орнуудтай харьцуулах нь: Судалгааны тайлангийн хураангуй /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8837 Өрх, иргэдийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлж буй өнөөгийн ижил төстэй зарим орнуудтай харьцуулах нь: Судалгааны тайлан /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8838 Хөдөлмөр эрхлэлт,мэргэжлийн сургалтын хууль тогтоомжийн эмхтгэл by Мөнхбаяр С. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23843 Хөдөлмөрийн зах зээлийн статистик /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36106 Хувьсан өөрчлөгдөж буй хөдөлмөрийн зах зээл дэх хөдөлмөр эрхлэлтийн төрийн үйлчилгээ by Тай Ф. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23870 Хүний эрх : Олон улсын ба үндэсний эрх зүйн асуудал by Амарсанаа Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20457 Эдийн засгийн онол by Цэдэндагва Г. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22260 Экономикс : Зарчмууд асуудлууд ба бодлого by Макконнелл Р. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24365